Legal Blog

Wednesday, April 16, 2014

De BV die van Bonaire naar Rotterdam wilde gaan… kwam nooit aan

Tijdens een lezing in 2012 maakte ik er melding van dat in 2011 is geprobeerd een BV die statutair is gevestigd in Bonaire te verplaatsen naar Rotterdam door middel van een statutenwijziging, waarbij de oude door de nieuwe statutaire plaats van vestiging werd vervangen en de statuten van de BV overeenkomstig het Nederlandse Boek 2 BW werden ingericht. De Kamer van Koophandel te Rotterdam heeft de inschrijving van die BV geweigerd. De Kamer van Koophandel stelde zich op het standpunt dat deze gang van zaken in strijd is met de Rijkswet vrijwillige zetelverplaatsing en met Boek 2 BW-BES. Mijn standpunt was en is dat een dergelijke verplaatsing (omzetting) niet kan.

Read more Filed under: Corporate by Karel Frielink.

 

Saturday, April 05, 2014

Kwartetten

Van advocaten wordt verwacht dat zij hun vakkennis op peil houden. Dit betekent dat zij vaak in het weekend (in plaats van bijvoorbeeld een goed boek lezen of een potje kwartetten met de kinderen) een stapel vakliteratuur en jurisprudentie doorakkeren. Voor arbeidsrecht-advocaten is dit echter bepaald geen straf. Oordeelt u zelf. 

Read more Filed under: Labor Law by Annemarijke Bach Kolling.

 

Friday, April 04, 2014

Cessantia bij vrijwillig ontslag?

Enige tijd geleden is een initiatief-ontwerplandsverordening tot wijziging van de Cessantia-landsverordening ingediend. De Cessantia-Landsverordening stelt regels vast over de Cessantia-uitkering. Dit is de eenmalige ontslag-uitkering die de werkgever aan de werknemer moet betalen als de dienstbetrekking wordt beëindigd, anders dan door toedoen van de werknemer. De hoogte van de Cessantia-uitkering is afhankelijk van de lengte van het dienstverband en bedraagt: a) voor het eerste t/m het tiende dienstjaar, één weekloon per dienstjaar, b) voor het elfde t/m het twintigste dienstjaar, één en een kwart weekloon per dienstjaar; en c) voor de daaropvolgende volle dienstjaren, tweemaal het weekloon per dienstjaar. 

Read more Filed under: Labor Law by Annemarijke Bach Kolling.

 

Thursday, April 03, 2014

Integriteit en pastechi’s

Heeft u wel eens zitten wachten bij een vergunningenloket? Heeft u dan ook wel eens gezien dat er een pakketje onder het loket wordt doorgeschoven dat een onweerstaanbaar pastechi-aroma verspreidt? Mag de medewerker dit accepteren? 

Read more Filed under: Labor Law by Annemarijke Bach Kolling.

 

Thursday, April 03, 2014

Data Protection Conference

On 20 and 21 March 2014 the Caribbean Credit Bureau (CCB) organized a conference on personal data protection and privacy laws in the Dutch Caribbean. The conference was held in Aruba and Curacao. CCB offers financial institutions in the Dutch Caribbean the possibility to file, share and access credit data of clients through a sophisticated encrypted system while ensuring compliance with the personal data protection and privacy laws.  

Read more Filed under: Commercial by Dinesh Mishre.

 

Tuesday, April 01, 2014

Misbruik van procesrecht

Net zoals het eigendomsrecht kan worden misbruikt, bijvoorbeeld door een schuur bewust zo te plaatsen dat het uitzicht van de buren wordt verstoord, kan er ook sprake zijn van misbruik van procesrecht. Het uitgangspunt is dat iemand bepaalde bevoegdheden heeft, zoals de bevoegdheid om een procedure te beginnen, (na verkregen verlof) beslag te leggen of het faillissement van een schuldenaar of van zichzelf aan te vragen. Maar het hebben van een bevoegdheid betekent niet dat je die naar willekeur kunt uitoefenen.

Read more Filed under: Dispute Resolution by Karel Frielink.