Legal Blog

Thursday, August 21, 2014

Masterclass Arbeidsrecht voor de HR professional

Spigt Dutch Caribbean organiseert een Masterclass Arbeidsrecht voor de HR professional waarin belangrijke arbeidsrechtelijke vraagstukken en actualiteiten op het gebied van het arbeidsrecht worden behandeld. De data: 11 en 18 september 2014 en 2 oktober 2014.

Read more Filed under: Labor Law by Annemarijke Bach Kolling.

 

Tuesday, August 19, 2014

Take your kid to work day

Toen ik een jaar of 10 was heeft mijn vader ons eens op een zondagmiddag meegenomen naar zijn werk, een ziekenhuis. Waarschijnlijk in de hoop om onze interesse te wekken voor zijn vakgebied. Terwijl mijn zus en een vriendinnetje in de operatiekamer een boeiend college kregen over de werking van de hart-longmachine, besloot ik in een opwelling om een gezellige boodschap voor mijn vader en zijn collega’s op het whiteboard te schrijven. Toen echter bleek dat ik het operatieschema voor de volgende dag had uitgewist, werd mijn vader daar niet vrolijk van. Dat was de eerste en tevens laatste keer van het ‘take your kid to work’-experiment en met mijn aspiraties voor het medische vakgebied is het nooit meer wat geworden. 

Read more Filed under: Labor Law by Annemarijke Bach Kolling.

 

Monday, August 04, 2014

Diefstal van een leaseauto

We doen allemaal wel eens domme dingen. Ook met zaken die door een werkgever aan een werknemer ter beschikking worden gesteld kunnen ongelukken gebeuren. Ik heb eens per ongeluk een blackberry in een kan ijswater laten vallen. Meerdere collega’s hebben in het verleden hun smartphones in de toiletpot zien verdwijnen. Hoe zit het met een auto van de zaak? Wie draait er op voor de schade als de werknemer schade veroorzaakt? 

Read more Filed under: Labor Law by Annemarijke Bach Kolling.

 

Tuesday, July 22, 2014

Vakantierechten

Iedere werknemer heeft recht op vakantie. Maar hoe zit het ook alweer met de arbeidsrechtelijke regels over vakantierechten? De wet bepaalt dat de werknemer voor ieder jaar dat hij onafgebroken werkzaam is geweest, aanspraak heeft op vakantie gedurende minimaal driemaal het bedongen aantal werkdagen per week met behoud van het loon dat hij tijdens zijn vakantie met werken zou hebben verdiend. Dit betekent dat een werknemer die fulltime werkt, recht heeft op minimaal 15 vakantiedagen per jaar. Dit zijn de zogenaamde ‘wettelijke’ vakantiedagen. In de arbeidsovereenkomst of een cao kan afgesproken worden dat de werknemer recht heeft op meer vakantiedagen dan het wettelijke minimum. Deze extra vakantiedagen worden ‘bovenwettelijke’ vakantiedagen genoemd. 

 

Read more Filed under: Labor Law by Annemarijke Bach Kolling.

 

Wednesday, June 11, 2014

Duurzame en flexibele arbeid

Op 21 en 22 mei 2014 vond de 18e Handelsmissie van InterExpo plaats in Sint Maarten onder de titel ‘Connecting sustainable businesses from the Kingdom of the Netherlands and the Caribbean region’. De deelnemers kwamen in hoofdzaak uit Nederland en de Caribische delen van het Koninkrijk. Er werd vanuit verschillende invalshoeken gesproken en gedebatteerd over zakendoen in en met het Caribisch deel van het Koninkrijk en het thema duurzaamheid. 

Read more Filed under: Labor Law by Annemarijke Bach Kolling.

 

Tuesday, May 13, 2014

Social media recruitment

Social media vallen niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Ook het bedrijfsleven heeft in toenemende mate te maken met sociale media op de werkvloer. Dit leidt tot interessante vraagstukken op het gebied van het arbeidsrecht. Deze keer besteed ik aandacht aan het gebruik van social media in het recruitmentproces. 

Read more Filed under: Labor Law by Annemarijke Bach Kolling.

 

Saturday, April 05, 2014

Kwartetten

Van advocaten wordt verwacht dat zij hun vakkennis op peil houden. Dit betekent dat zij vaak in het weekend (in plaats van bijvoorbeeld een goed boek lezen of een potje kwartetten met de kinderen) een stapel vakliteratuur en jurisprudentie doorakkeren. Voor arbeidsrecht-advocaten is dit echter bepaald geen straf. Oordeelt u zelf. 

Read more Filed under: Labor Law by Annemarijke Bach Kolling.

 

Friday, April 04, 2014

Cessantia bij vrijwillig ontslag?

Enige tijd geleden is een initiatief-ontwerplandsverordening tot wijziging van de Cessantia-landsverordening ingediend. De Cessantia-Landsverordening stelt regels vast over de Cessantia-uitkering. Dit is de eenmalige ontslag-uitkering die de werkgever aan de werknemer moet betalen als de dienstbetrekking wordt beëindigd, anders dan door toedoen van de werknemer. De hoogte van de Cessantia-uitkering is afhankelijk van de lengte van het dienstverband en bedraagt: a) voor het eerste t/m het tiende dienstjaar, één weekloon per dienstjaar, b) voor het elfde t/m het twintigste dienstjaar, één en een kwart weekloon per dienstjaar; en c) voor de daaropvolgende volle dienstjaren, tweemaal het weekloon per dienstjaar. 

Read more Filed under: Labor Law by Annemarijke Bach Kolling.

 

Thursday, April 03, 2014

Integriteit en pastechi’s

Heeft u wel eens zitten wachten bij een vergunningenloket? Heeft u dan ook wel eens gezien dat er een pakketje onder het loket wordt doorgeschoven dat een onweerstaanbaar pastechi-aroma verspreidt? Mag de medewerker dit accepteren? 

Read more Filed under: Labor Law by Annemarijke Bach Kolling.

 

Tuesday, February 04, 2014

Fraude en ontslag

Uit internationaal onderzoek is gebleken dat maar liefst de helft van de bedrijven het afgelopen jaar te maken heeft gehad met fraude. Bij bedrijven die actief zijn in de financiële sector ligt dat percentage nog hoger. Ook neemt het aantal fraudegevallen steeds toe. Bedrijven lopen daardoor ieder jaar vele miljoenen mis. Veel voorkomende vormen van fraude zijn: het stelen van goederen of verduisteren van geld, het ten onrechte indienen van declaraties, het claimen van salaris over niet gewerkte (over)uren. 

Read more Filed under: Labor Law by Annemarijke Bach Kolling.

 

Monday, November 25, 2013

Even goede vrienden

Na de rechtszaak over schending van het relatiebeding via LinkedIn, volgde bijna als vanzelfsprekend een ontslag via Facebook. De kantonrechter in Arnhem heeft al in 2012 geoordeeld dat het plaatsen van beledigende uitlatingen over je werkgever op Facebook het einde van je arbeidsovereenkomst kan betekenen.

Read more Filed under: Labor Law by Annemarijke Bach Kolling.

 

Thursday, October 17, 2013

Dierendag

“Dik varken, schreeuw niet zo!” riep een werknemer op een ochtend tegen zijn werkgever. Het zal u niet verbazen dat de werknemer direct op staande voet werd ontslagen. Maar de werknemer vocht vervolgens zijn ontslag aan bij de rechter. 

Read more Filed under: Labor Law by Annemarijke Bach Kolling.

 

Friday, October 11, 2013

Arbeidsongeschiktheid en vakantie

Het recht op vakantie is een lang verworven recht van werknemers. Werkgevers moeten er actief op toezien dat werknemers van deze rechten gebruik maken. Uitgangspunt is namelijk dat de regelmatige opname van vakantiedagen de veiligheid en gezondheid van werknemers bevordert. Dit wordt ook wel de ‘recuperatiefunctie’ van vakantie genoemd. Een vraag die regelmatig opkomt, is in hoeverre een (langdurig) arbeidsongeschikte werknemer recht heeft op vakantie. 

Read more Filed under: Labor Law by Annemarijke Bach Kolling.

 

Tuesday, October 08, 2013

Flexibele arbeid

In tijden van economische crisis neemt bij ondernemers de behoefte aan flexibele arbeidskrachten toe. Door uitzendkrachten en werknemers met kortlopende contracten in te zetten kan immers beter ingespeeld worden op een wisselende behoefte aan arbeidskrachten. Dit kan met name een uitkomst zijn in sectoren waar de bedrijvigheid seizoensgebonden is (denk aan de hotelsector) of projectmatig wordt gewerkt (bijvoorbeeld in de bouwsector). Aan de andere kant hebben werknemers in moeilijke economische tijden ook meer behoefte aan de zekerheid van een vaste baan. De discussie over het vinden van de juiste balans tussen flexibiliteit en zekerheid op de arbeidsmarkt wordt al sinds jaar en dag gevoerd, maar de economische realiteit maakt deze discussie actueler dan ooit. 

Read more Filed under: Labor Law by Annemarijke Bach Kolling.

 

Wednesday, September 25, 2013

De overgang van een Arubaanse onderneming

Eerder dit jaar is het Arubaanse arbeidsrecht ingrijpend gemoderniseerd. Een belangrijke wijziging betreft de invoering van een regime dat vergaande bescherming biedt aan werknemers als het bedrijf waarvoor zij werken wordt verkocht. In arbeidsrechtland wordt dit ook wel het leerstuk van ‘overgang van onderneming’ genoemd.

Read more Filed under: Labor Law by Annemarijke Bach Kolling.