Legal Blog

Friday, August 23, 2013

De advocaat (VIII)

De utopische advocaat. Van de ideale advocaat moet een hoge mate van beschaving worden verwacht, alsook een hoge mate van geleerdheid en kundigheid. Een praktische instelling, taalvaardigheid en rhetorische bekwaamheid maken deel uit van de standaardbagage van de utopische advocaat. Hij wordt niet alleen gevreesd, omdat hij vlijmscherp analyseert, van logica gespeende redeneringen doorklieft en de belagers van de rechtsstaat doet verstenen, maar zowel vriend als vijand hebben eerbied voor zowel zijn inborst als zijn kunde. 

Read more Filed under: On the nature of lawyers by Karel Frielink.

 

Tuesday, August 20, 2013

De advocaat (VII)

De advocaat en ethiek. De bekende jurist Pitlo (A. Pitlo, Evolutie in het privaatrecht, Groningen: H.D. Tjeenk Willink 1972, p. 102) spreekt ten aanzien van bepaalde advocaten over het ‘half-intellect’ dat zich door geleerddoenerij tegenover de massa staande moet zien te houden. De publicaties die uitermate kritisch zijn over advocaten zijn van alle tijden en de eerste dateren al van voor het oude Rome. In dit verband moet ook François Rabelais (1494-1553) worden vermeld en (min of meer op zijn voetspoor) Honoré Daumier (1808-1879). De spotprenten van Daumier in de serie ‘Les gens de justice’ zijn alom bekend.

Read more Filed under: On the nature of lawyers by Karel Frielink.

 

Friday, August 16, 2013

De advocaat (VI)

De advocaat in de wereld van Peter Stuyvesant. Wat is de wereld van ‘Peter Stuyvesant’? Enerzijds is er de historische persoon (ca. 1611-1672) die in 1635 in dienst trad bij de West-Indische Compagnie en die vanaf 1643 het koloniale bevel voerde over Aruba, Bonaire en Curaçao. Zijn naam is ook onverbrekelijk verbonden met ‘Nieuw Nederland’, een grondgebied waarop zich ook New York bevindt. Anderzijds is er het begrip ‘Peter Stuyvesant’ dat staat voor ‘glitter & glamour’: maatpakken, dure auto’s, mooie villa’s en een bijbehorende flamboyante levensstijl. De gelijknamige sigaret mag in dit rijtje niet ontbreken.

Read more Filed under: On the nature of lawyers by Karel Frielink.

 

Tuesday, August 13, 2013

De advocaat (V)

De advocaat als taalvirtuoos. De taal is hét instrument van de advocaat. De taal gebruikt hij om afspraken vast te leggen, adviezen uit te brengen, processtukken te schrijven, sommatiebrieven te sturen, een pleidooi te houden of gesprekken met cliënten of wederpartijen te voeren, declaraties te versturen, kortom: om zijn vak uit te oefenen. Voor velen is wat advocaten opschrijven maar moeilijk te doorgronden. Dat komt onder meer doordat wet- en regelgeving nogal formeel en in indirecte vorm zijn geformuleerd, terwijl gebruik wordt gemaakt van tal van abstracte begrippen. Slechts een paar voorbeelden uit duizenden om dit te illustreren.

Read more Filed under: On the nature of lawyers by Karel Frielink.

 

Saturday, August 10, 2013

De advocaat (IV)

De advocaat als held van de rechtsstaat. Over de advocaat als held van de rechtsstaat kunnen we kort zijn. Tot op belangrijke hoogte kunnen we de advocaat aanmerken als de ultieme beschermer van de rechtsstaat. In de rechtsstaat neemt ‘de’ overheid een bijzondere plaats in: de overheid (de diverse wet- en regelgevende organen, al dan niet in de vorm van zelfstandige bestuursorganen) maakt niet alleen de regels waaraan wij ons moeten houden, maar beschikt ook over uiteenlopende machtsmiddelen om de naleving daarvan af te dwingen. 

Read more Filed under: On the nature of lawyers by Karel Frielink.

 

Wednesday, August 07, 2013

De advocaat (III)

Een advocaat met lef. Voordat wij in 1995 bij het toenmalige Loeff Claeys Verbeke kantoorgenoten werden (hij was daar partner en ik werd daar medewerker), was ik advocaat Allard Voûte al enkele keren in grote zaken tegengekomen. Een tegenstander van formaat. Maar ook een advocaat met sterk eigen-zinnige trekken. Zo begonnen schikkingsonderhandelingen een keer met het door Allard afscheuren van de eerste bladzijde van een door mij zorgvuldig in concept opgestelde overeenkomst, omdat hij verkouden was en geen zakdoek bij zich had. Ik hoef niet uit te leggen wat er met dat voorblad gebeurde, behalve dan dat er op enig moment ergens op de grond een prop lag... Wij konden het goed met elkaar vinden. Helaas is Allard op 18 april 2010 overleden.

Read more Filed under: On the nature of lawyers by Karel Frielink.

 

Sunday, August 04, 2013

De advocaat (II)

De advocaat als ambachtsman. Deze uitspraken zou je zomaar ergens kunnen horen: “De rechtenstudie is een stoffige studie. Je moet veel boeken lezen en vooral veel uit je hoofd leren. Maar gelukkig is het geen moeilijke studie. Het is zo’n beetje de makkelijkste studie om een academische graad te halen.” Is dit alles nu waar? Dat hangt er vanaf, en het hangt vooral van jezelf af. Voor ‘marginalisten’ en notoire ‘oppervlaktedenkers’ zal dit alles in meer of mindere mate wel opgeld doen. Maar betwijfeld mag worden of dit nu degenen zijn die over de juiste kwaliteiten beschikken om het ambachtelijke beroep van advocaat uit te oefenen. Bewust wordt over een ‘ambachtelijk’ beroep gesproken. Daaraan zijn immers twee aspecten te onderscheiden: traditie en vindingrijkheid.

Read more Filed under: On the nature of lawyers by Karel Frielink.

 

Thursday, August 01, 2013

De advocaat (I)

De advocaat als redenaar. Zou je niet af en toe iets over advocaten en hun beroep op jullie weblog moeten zetten, vroeg laatst iemand aan mij. Een goed en vooral leuk idee! In de Engelstalige bijdragen aan deze weblog zijn advocaten en hun beroep al ruimhartig aan bod gekomen. Daarom ga ik de komende weken enkele stukken in het Nederlands plaatsen. Deels zijn deze stukken al eerder gepubliceerd in ‘Twee Curacaose Meesters’ (2011) dat ik samen met Mirto Murray schreef, of zijn de onderwerpen in lezingen van mij aan orde gekomen. Vandaag iets over de advocaat als redenaar.

Read more Filed under: On the nature of lawyers by Karel Frielink.

 

Friday, November 30, 2012

Symposium on 35 years of the Curacao Bar Association (16 November 2012) - Part 1

Today the symposium on the "Seven years of the new Code of Civil Procedure" is taking place in honor of the 35th anniversary of the Curacao Bar Association. The 35-year existence of the Bar is an occasion for celebration which is quite rightly paid attention to by focusing on an important subject: litigation law. I will begin by telling you something about the early period of the Bar. After this and anticipating the discussions this afternoon, I will broach two subjects of litigation law which are eligible for improvement. But before I begin I would like to thank the organizers of this anniversary symposium for all their efforts! 

Read more Filed under: On the nature of lawyers by Karel Frielink.

 

Tuesday, July 24, 2012

Lawyers in the Dutch Caribbean

For people dealing with lawyers it is of importance to understand lawyers as a profession and what they may be after in a particular case. I will therefore briefly discuss the nature of this centuries old profession.

Read more Filed under: On the nature of lawyers by Karel Frielink.

 

Thursday, April 28, 2011

The Utopian Lawyer

A high degree of civilisation must be expected from the ideal advocate (attorney; lawyer) as well as a high degree of learning and expertise. A practical attitude, language skill and rhetorical ability form part of the standard baggage of the utopian advocate. He is not only feared for his razor-sharp analyses, for breaking through reasoning utterly lacking any logic and for turning the attackers of the rule of law to stone, but both friend as well as foe respect his disposition as well as his expertise.

Read more Filed under: On the nature of lawyers by Karel Frielink. (0) Comments

 

Tuesday, April 19, 2011

The lawyer as a virtuoso of language (part II)

The use of technical concepts has a useful function

Read more Filed under: On the nature of lawyers by Karel Frielink. (0) Comments

 

Tuesday, April 12, 2011

The lawyer as a virtuoso of language (part I)

The use of technical concepts has a useful function

Read more Filed under: On the nature of lawyers by Karel Frielink. (0) Comments

 

Tuesday, April 05, 2011

The lawyer as orator

A sensitive subject

Read more Filed under: On the nature of lawyers by Karel Frielink. (0) Comments

 

Tuesday, March 29, 2011

On the image of lawyers

Bloodsuckers and hypocrites?

Read more Filed under: On the nature of lawyers by Karel Frielink. (0) Comments