Legal Blog

Tuesday, January 10, 2012

Inlichtingenverplichting artikel 45 ALL

Graag wijzen wij u op de volgende regeling die van toepassing is in zowel Curaçao en Sint Maarten als in Caribisch Nederland. Voor Curaçao en Sint Maarten is de regeling neergelegd in artikel 45 van de Algemene Landsverordening Landsbelastingen (ALL) en voor Caribisch Nederland is de regeling opgenomen in artikel 8.87 van de Belastingwet BES.

Administratieplichtigen  zijn gehouden in de maand januari van elk jaar opgaven aan de inspecteur te verstrekken. Het gaat om (1) ‘een opgave betreffende derden die in het afgelopen jaar bij of voor de administratieplichtige, anders dan in dienstbetrekking, werkzaamheden of diensten hebben verricht’ en (2) ‘een opgave betreffende de personen die in het afgelopen jaar bij of voor de administratieplichtige in dienstbetrekking zijn geweest, met inbegrip van bestuurders, commissarissen en personen, die niet anders dan op provisiebasis werken’. Eerstgenoemde opgave is beter bekend als de zogeheten ‘ALL 45-kaart’ en de tweede opgave is bekend als de zogeheten ‘verzamelloonstaat’.

Beide opgaven moeten volgens de wet op uiterlijk 31 januari 2012 bij de inspecteur worden ingediend. Echter de Belastingdienst afdeling Loonbelasting verzoekt de administratieplichtigen om de ALL 45-kaart gezamenlijk met de verzamelloonstaat 2011 (indien er werknemers zijn) in te leveren op uiterlijk 1 maart 2012. De ALL 45-kaart is bij loket 8 van de Inspectie der Belastingen te Curaçao verkrijgbaar of, op verzoek, bij de inspecteur. Voor administratieplichtigen in Caribisch Nederland zal op korte termijn een nieuwe format voor de beide formulieren beschikbaar komen welke via de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland te downloaden zal zijn.

Let op, indien de administratieplichtige niet, niet tijdig of niet volledig de ALL 45-kaart aan de inspecteur verstrekt, vormt dit een verzuim waarvoor de inspecteur een boete kan opleggen tot maximaal NAF 5.000 (Curaçao en Sint Maarten) / USD 2.800 (BES). De bevoegdheid tot het opleggen van een boete vervalt na het verloop van één jaar na het einde van de termijn waarbinnen de opgave zou moeten zijn gedaan.

Overigens leert onze ervaring dat indiening van de ALL 45 kaart nog een bijkomstig voordeel kan hebben; het is een duidelijke indicatie dat er geen dienstbetrekking is met de betreffende persoon. Indien bij een eventueel controleonderzoek door de Stichting Belastingaccountants Bureau blijkt dat over een controlejaar geen ALL 45 kaarten zijn ingediend dan wordt nogal eens het standpunt ingenomen dat er een dienstbetrekking bestond. In het geval de ALL 45 kaarten conform de wettelijke verplichting zijn ingediend heeft de controleur een reden minder om die stelling in te nemen.

Indien u nog vragen heeft over deze verplichtingen dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Jeroen Starreveld, .(JavaScript must be enabled to view this email address)
Tamara Stienstra, .(JavaScript must be enabled to view this email address)

Filed under: Tax by Tamara Stienstra.

 

 


Commenting is not available in this weblog entry.