Legal Blog

Thursday, May 08, 2014

Misleidende reclame

Wel onrechtmatig, geen rectificatie

De kort gedingrechter van de Rechtbank Overijssel oordeelde bij vonnis van 2 mei 2014 over een vordering tot rectificatie (ECLI:NL:RBOVE:2014:2344).

De feiten: Strato (gevestigd te Berlijn, Duitsland) heeft van 2 mei tot 13 augustus 2013 een reclamecampagne gevoerd, waarbij gebruik werd gemaakt van een (pagina vullende) advertentie in, in ieder geval, de dagbladen de Telegraaf en de Volkskrant en het maandblad Computer Totaal. Het betrof een reclame-uiting met daarin een directe prijsvergelijking met producten van Your Hosting. In de advertentie vergelijkt Strato de producten “.nl domeinjaar 1e jaar”, “.nl domeinnaam 2e jaar”, “e-mail”, “hosting” en “webshop” met Your Hosting. Achter de eerste vier producten staan de prijzen van zowel Your Hosting als Strato. Achter het vierde product “webshop” staat bij Your Hosting een “x” terwijl bij Strato een prijs staat vermeld.

Your Hosting heeft op 5 juni 2013 een brief aan Strato gezonden en zich op het standpunt gesteld dat de reclamecampagne onrechtmatig is. Daarbij is Strato gesommeerd om de reclame te staken en te rectificeren.

Your Hosting heeft vervolgens op 31 juli 2013 een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie. De Reclame Code Commissie heeft op 21 oktober 2013 op deze klacht beslist, inhoudende dat zij de onderhavige reclame-uiting in strijd acht met artikel 13 Nederlandse Reclame Code (NRC).

Your Hosting heeft Strato bij brief van 25 november 2013 nogmaals gesommeerd om tot rectificatie van de onderhavige advertentie over te gaan. Strato heeft niet gerectificeerd. Pas in de loop van 2014 start Your Hosting een kort geding.

De rechter is het voorshands met Your Hosting eens dat de reclame-uitingen van Strato in de periode 2 mei tot 13 augustus 2013 misleidend zijn geweest en in strijd met de artikelen 6:194 en 194a lid 2 sub a BW.

Maar desondanks wordt de vordering niet toegewezen. De rechter vindt dat Your Hosting géén spoedesend belang heeft. De advertenties zijn na 13 augustus 2013 niet meer door Strato geplaatst. Er is dus een periode van acht maanden na de laatste advertentie verstreken. Ook na de beslissing van de Reclame Code Commissie en de sommatiebrief van 25 november 2013 van Your Hosting heeft Your Hosting nog een aantal maanden gewacht met het aanspannen van deze procedure in kort geding. Your Hosting heeft geen goede redenen gegeven voor haar afwachtende houding gedurende deze periode. Het feit dat Strato is gevestigd in Duitsland is daartoe naar het oordeel van de rechter onvoldoende.

De rechter oordeelt ook dat Your Hosting niet voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de gevolgen van de misleidende reclame op dit moment nog voelbaar zijn. De reclamecampagne is immers al afgerond en duurt derhalve niet meer voort. Daarbij zijn de advertenties met name in dagbladen geplaatst. De rechter overweegt dat, nu dagbladen in zijn algemeenheid na lezing worden weggegooid, het niet aannemelijk is dat potentiële webshop-klanten als gevolg van de misleidende advertenties geplaatst in de zomer van 2013 thans nog worden overgehaald de webshop van Strato af te gaan nemen. Ook ten aanzien van de advertenties in het maandblad “Computer Totaal” heeft Your Hosting volgens de rechter niet voldoende aannemelijk gemaakt dat lezers mogelijk op basis van een verouderde advertentie zullen kiezen voor de webshop van Strato.

De rechter wijst de vordering af, omdat Your Hosting daarbij geen belang heeft, en veroordeelt Your Hosting in de kosten van de procedure. De conclusie: wie te lang wacht met het nemen van actie verspeelt zijn rechten.

In Aruba, Curaçao, St. Maarten en de BES-eilanden is het leerstuk misleidende reclame te vinden in de artikelen 6:194 e.v. BW. Het is een species van de onrechtmatige daad.

Filed under: Dispute Resolution by Karel Frielink.

 

 


Commenting is not available in this weblog entry.