Legal Blog

Thursday, September 19, 2013

Nederland richt pijlen wederom op Curaçaose structuren

De Nederlandse staatssecretaris Weekers heeft zijn pijlen gericht op, onder andere, structuren waarbij gebruik wordt gemaakt van een Stichting Particulier Fonds (hierna ‘SPF’) die in Curaçao winstbelasting betaalt en aandelen houdt in een Nederlandse vennootschap. In een brief aan de Tweede Kamer kwalificeert de staatssecretaris dergelijke structuren als een onbedoeld gevolg van een wetswijzing in 2010, een knelpunt mogelijk gemaakt door de staatssecretaris zelf. Omdat destijds met deze structuren geen rekening werd gehouden, is nu om budgettaire redenen een wetswijziging in Nederland noodzakelijk. 

Vanaf 1 januari 2010 wordt in Nederland het vermogen en het inkomen van een SPF voor fiscale doeleinden toegerekend aan degene die het vermogen in de SPF heeft ingebracht. De persoon die het vermogen heeft ingebracht in de SPF, moet over het vermogen en het inkomen belasting betalen in Nederland, indien deze persoon uiteraard belastingplichtig is in Nederland. Er wordt als het ware door de SPF heen gekeken. 

Belastingheffing in Nederland blijft dan alleen achterwege indien de SPF in Curaçao is onderworpen aan een reële belastingheffing, de zogenaamde toerekeningstop. Een SPF in Curaçao kan onderworpen zijn aan belastingheffing tegen een tarief van 10%, indien de SPF op verzoek wordt aangemerkt als doelvermogen. In beginsel kwalificeert dit als een reële belastingheffing naar Nederlandse maatstaven. Belastingheffing vindt dan plaats in Curaçao en niet in Nederland. En vooral dat laatste lijkt door de staatssecretaris aangemerkt te worden als een knelpunt. Er is immers een crisis gaande, ook in Nederland. 

Wat nu? Nog niet bekend is gemaakt op welke wijze een wetsvoorstel het door de staatsecretaris geconstateerde knelpunt kan oplossen. Wellicht dat de toerekeningstop als gevolg van een reële belastingheffing niet langer wordt toegepast en alsnog het vermogen en inkomen van de SPF worden toegerekend aan de persoon die het vermogen heeft ingebracht. Dan kan een dubbele heffing kunnen ontstaan, namelijk heffing in Curaçao en heffing in Nederland. De heffing in Curaçao zou dan als een voorheffing op de Nederlandse belastingheffing moeten kwalificeren, om dubbele heffing te voorkomen. 

Een andere oplossing ligt in Curaçao. De SPF kan verzoeken om niet langer aangemerkt te worden als doelvermogen, met als gevolg dat de SPF in beginsel vanaf 2014 is vrijgesteld van belastingheffing in Curaçao. Een dergelijk verzoek zou dan nog in 2013 moeten plaatsvinden, waarbij dan wel rekening gehouden moet worden met een heffing van 10% over eventueel aanwezige stille reserves. Indien SPF’en die kwalificeren als doelvermogen hier massaal voor kiezen, dan zou deze optie in de Curaçaose wetgeving een dode letter kunnen worden. 

Vervolgens moet de persoon die het vermogen heeft ingebracht in een SPF wel het vermogen en hieruit voortkomende inkomen verantwoorden in de Nederlandse aangifte alsof het aan die persoon toebehoort. Vragen over het verleden kunnen dan niet worden uitgesloten, waarbij de staatssecretaris zich vast gaat afvragen of er feitelijk wel sprake was van een reële heffing in de jaren 2010 - 2013.

Mocht dat niet zo zijn, dan heeft de staatssecretaris ook hierover al nagedacht. In Nederland heeft de staatssecretaris namelijk ook bekend gemaakt dat belastingplichtigen die inkomen of vermogen niet hebben aangegeven, dit alsnog kunnen doen door zich voor 1 juli 2014 te melden. Het opleggen van een boete blijft dan achterwege. Leuker kan men het niet maken. 

(Deze bijdrage verscheen eerder in het Antilliaans Dagblad van 16 september 2013)

Filed under: Tax by Jeroen Starreveld.

 

 


Commenting is not available in this weblog entry.