Legal Blog

Wednesday, June 15, 2011

Verzet tegen dwangschrift van de ontvanger

De invordering van belastingen is de taak van de ontvanger. In beginsel begint het invorderingstraject met de aanslag die wordt opgelegd aan de belastingplichtige. Indien de belastingplichtige het verschuldigde bedrag niet (geheel) betaald, kan een herinnering volgen of een aanmaning. In het geval van een aanmaning krijgt de belastingplichtige alsnog veertien dagen de tijd om de verschuldigde belasting te voldoen. De aanmaning bevat tevens een aankondiging van de volgende stap: indien u in gebreke blijft, wordt u rechtens tot betaling gedwongen. Indien de belastingplichtige nu nog steeds in gebreke blijft, gaat de ontvanger over tot dwanginvordering. De ontvanger krijgt nu de beschikking over additionele middelen die de belastingplichtige tot betaling moeten dwingen.
 
Dwanginvordering

Dwanginvordering start met het dwangschrift en wordt uitgevaardigd door de ontvanger en betekend aan de belastingplichtige. De deurwaarder die voor betekening zorg draagt, zal de belastingplichtige bevelen om binnen twee dagen of onmiddellijk de schuld te voldoen. Indien hieraan niet wordt voldaan, kan beslag worden gelegd op roerende en onroerende zaken.
En hier zit nu een bijzonderheid, het dwangschrift levert de ontvanger direct een executoriale titel op, met toepassing van de voorschriften van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Curaçao uitvoerbaar. Let op, voorafgaande tussenkomst van de rechter is dus niet noodzakelijk. Voor de volledigheid, de ontvanger zou ook ervoor kunnen kiezen om de verschuldigde belasting te innen door een executoriale titel te zoeken in de vorm van een rechterlijk vonnis. Gelet op de additionele kosten zal dit niet snel gebeuren.
Verzet en de bescherming van de belastingplichtige

Maar wat nu? Wordt de belastingplichtige nog beschermd? Jazeker! Juist omdat de ontvanger met het dwangschrift zich direct een executoriale titel kan bezorgen, bestaat de mogelijk voor de belastingplichtige om in verzet te gaan. Het verzet moet worden betekend aan de ontvanger en na betekening moet binnen een maand het geding tegen de ontvanger aanhangig worden gemaakt bij de rechter in eerste aanleg. Opvallend is dat het verzet leidt tot een schorsende werking van de executie van het dwangschrift. Het is dus niet noodzakelijk om in een civiel kort geding stopzetting te eisen van de invorderingsmaatregelen. Deze soepele regeling is in het leven geroepen omdat de ontvanger zich direct een executoriale titel kan bezorgen, zonder tussenkomst van een (onafhankelijke) rechter.

Wanneer is verzet (on)mogelijk

De Landsverordening dwanginvordering bepaalt duidelijk dat het verzet niet gegrond kan zijn op het niet ontvangen van het aanslagbiljet, de kennisgeving van betaling of de aanmaning en tevens niet gericht kan zijn tegen de wettigheid of de omvang van het gevorderde bedrag. Hiervoor geldt wel dat de adressering van bijvoorbeeld de aanmaning juist moet zijn. Ook indien aanspraak zou bestaan op ontheffing of vermindering, is verzet niet mogelijk. Deze geschilpunten zijn een gepasseerd station en hadden in andere (fiscale) procedures naar voren moeten worden gebracht.

Wanneer is verzet dan wel mogelijk? Dit kan indien bijvoorbeeld niet is voldaan aan formele vereisten, onjuiste betekening of indien het dwangschrift nietig of ongeldig is. Dit laatste zou zich voor kunnen doen indien de belastingschuldige geheel niet in gebreke is, bijvoorbeeld omdat een verleend uitstel van betaling geheel over het hoofd is gezien. Ook indien de ontvanger een verzoek om uitstel van betaling heeft ingediend en de ontvanger wijst dit ten onrechte af, kan verzet worden ingediend.  Een laatste belangrijke grond kan zijn dat de tenuitvoering van het dwangschrift een onrechtmatige overheidsdaad oplevert. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht bij schending van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Indien belastingschuld onherroepelijk vaststaat, rest de belastingplichtige uiteraard niets anders dan tijdige betaling. Het verzet mag immers nimmer gericht zijn op het (onterecht) verkrijgen van uitstel van betaling.

 

Filed under: Tax by Jeroen Starreveld.

 

 


Commenting is not available in this weblog entry.