Legal Blog

Friday, August 19, 2011

(Voormalig) SPF vermogen blijft doelwit Nederlandse belastingdienst


De Nederlandse fiscus beschouwt per 1 januari 2010 een Stichting Particulier Fonds (hierna ‘SPF’) als transparant voor de Nederlandse inkomsten-, successie- en schenkingsbelasting. Dit heeft tot gevolg dat vermogensbestanddelen van de SPF worden toegerekend aan de belastingplichtige die het vermogen in de SPF hebben gebracht. Zo kan Nederland alsnog belasting heffen over vermogen dat in de SPF is ingebracht. Dit zou alleen anders kunnen zijn indien de SPF belast is tegen een reële heffing op Curacao van minimaal 10%. En laat het Belastingplan 2011 nu juist een dergelijke mogelijkheid creëren, althans, indien dit plan (eindelijk) wordt goedgekeurd. Een mooie stimulans voor de financiële sector.


In een op 18 augustus jl. gepubliceerd besluit, kondigt het Nederlandse Ministerie van Financiën echter al weer aan dat ‘belastingontgaansconstructies’ met kracht worden bestreden. Er worden bijvoorbeeld vraagtekens geplaatst bij de reële heffing die in het buitenland plaatsvindt, zoals Curacao wenst te introduceren. Betekent dit op voorhand alweer een einde aan een nog niet in werking getreden mogelijkheid die het gebruik van de SPF juist moet stimuleren? Nee, niet indien de reële heffing daadwerkelijk geheven en afgedragen wordt en de SPF feitelijk op Curacao is gevestigd.


Daarnaast blijkt uit het bovengenoemde besluit nogmaals dat Nederland het gemunt heeft op eind 2009 geliquideerde SPF’en, waarbij het vermogen is uitgekeerd aan Nederlandse belastingplichtigen. Niet alleen wordt gekeken naar het jaar waarin de liquidatie heeft plaatsgevonden, maar ook de jaren daaraan voorafgaand. Het Nederlandse Ministerie van Financiën wenst alsnog over het uitgekeerde vermogen belasting te heffen, indien een belastingplichtige dit vermogen niet heeft aangegeven. Om dit alles te faciliteren introduceert Nederland de ‘voorzovernodiggoedkeuring’ voor Nederlandse belastingplichtigen die willen inkeren.


De toezegging die wordt aangekondigd in het besluit lijkt echter niet nodig, de belastingplichtige kan boetevrij inkeren indien alsnog de juiste en volledige gegevens worden verstrekt binnen twee jaar na het beboetbare feit. Daarnaast geldt een matiging van de boete indien na deze periode van twee jaar wordt ingekeerd. Dit alles staat ook al in de wet, 'voor zover nodig' dus. Maar waarom dan dit besluit?


Het Nederlandse Ministerie van Financiën geeft aan dat men streeft naar een totaal oplossing waarbij fiscale transparantie van de SPF als uitgangspunt geldt. Zoals gezegd geldt de Nederlandse fiscale transparantie pas vanaf 1 januari 2010, tenzij uiteraard de Nederlandse inbrenger van het vermogen in de SPF altijd de touwtjes in handen heeft gehad of beneficiaries meer dan een blote verwachting op het vermogen hadden.


Echter, in het besluit is opgenomen dat indien een belastingplichtige vóór 1 december 2011 inkeert, ervan uit wordt gegaan dat de inkeer plaatsvindt voordat de belastingplichtige weet of redelijkerwijze moet vermoeden dat de inspecteur met het vermogen bekend is of bekend zal worden. En hierin zit nu juist een tegemoetkoming. Ook al weet de belastingplichtige dat de inspecteur bekend zal worden, bijvoorbeeld omdat de vereffenaar van een geliquideerde SPF een verzoek heef ontvangen om informatie te verstrekken over de SPF, of bekend is met het vermogen, bijvoorbeeld omdat de vereffenaar de opgevraagde informatie heeft verstrekt, dan nog is het mogelijk om in te keren. En hierin zit een versoepeling ten opzichte van de wettelijke regeling. Uiteraard voor zover de inspecteur nog geen contact met de belastingplichtige heeft opgenomen.


Maar waarom deze extra mogelijkheid in tijden dat ook het Nederlandse Ministerie van Financiën met kracht op zoek zal moeten gaan naar extra inkomsten? Wellicht omdat men weet dat de informatieverzoeken met betrekking tot geliquideerde SPF’en niet tot het gewenste resultaat zullen leiden en bangmakerij noodzakelijk is? Na 1 december 2011 zullen we het weten.

 

Filed under: Dispute ResolutionTax by Jeroen Starreveld.

 

 


Commenting is not available in this weblog entry.