Legal Blog

Monday, February 14, 2011

Werknemersaansprakelijkheid – alleen bij opzet en bewuste roekeloosheid

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba heeft in een recente uitspraak geoordeeld dat een werknemer geen schadevergoeding hoefde te betalen aan een werkgever voor schade als gevolg van ongeoorloofde uitgaven en onttrekkingen aan de kas. Deze uitspraak gaat over wat werknemersaansprakelijkheid wordt genoemd.

Werknemersaansprakelijkheid is de aansprakelijkheid van de werknemer voor schade die hij de werkgever of een derde heeft berokkend tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden. Te denken valt aan een werknemer in dienst bij een verhuisbedrijf, die tijdens een verhuizing per ongeluk een antieke vaas uit de Ming Dynastie uit zijn handen laat glippen. Of aan de bode in de bedrijfsauto die even niet goed oplet op een druk kruispunt en een ongeval veroorzaakt. Maar ook aan de medewerker bij een trustkantoor die een transactie verkeerd afhandelt als gevolg waarvan de klant schade lijdt.

In de wet staat dat een werknemer die bij de uitvoering van de overeenkomst schade toebrengt aan de werkgever of aan een derde niet jegens de werkgever aansprakelijk is, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid. Dit betekent dat de werkgever de werknemer niet voor iedere fout kan laten betalen. In de genoemde voorbeelden van de onhandige verhuizer of bode moet de werkgever dus waarschijnlijk voor de schade opdraaien. Ook in het geval van de trust-medewerker draait het om de vraag of sprake is van bewuste roekeloosheid of opzet (misschien wel fraude) of van een onhandige fout.

Wanneer is nu sprake van opzet of bewuste roekeloosheid? Een voorbeeld: een buschauffeur heeft bij een tussenstop in Parijs zijn bus met daarin een grote hoeveelheid geld van de werkgever onbeheerd achtergelaten. U raadt het al: het geld werd vervolgens uit de bus gestolen. De werkgever had aangevoerd dat iedere ervaren buschauffeur weet dat je in een stad als Parijs niet een paar duizend euro onbeheerd in een niet-afgesloten bus moet laten liggen. Wat denkt u, moet de werknemer het gestolen bedrag nu aan de werkgever terugbetalen? Ja, de (Nederlandse) rechter oordeelde dat het onbeheerd en open achterlaten van een bus in Parijs bewust roekeloos gedrag was.

Terug naar de recente uitspraak van het Hof over het kastekort. De zaak betrof een ‘station manager’ van een bedrijfsvestiging op Curaçao. De voltallige directie van het bedrijf bevond zich in Nederland. De directie gaf vanuit Nederland mondeling instructies. De werkgever stelde dat de werknemer ongeoorloofde uitgaven had gedaan en vorderde een bedrag van ruim Naf 27.000 van de werknemer. Het Hof oordeelde dat de werkgever moest bewijzen dat de betalingen en onttrekkingen ongeoorloofd waren en dat sprake was van opzet of bewuste roekeloosheid. Het enkele feit dat er een kastekort is, waar de werknemer geen verklaring voor kan geven, is niet voldoende. In dit geval moest de werkgever dus bewijzen dat bepaalde (mondelinge) instructies niet zijn gegeven. Dat lijkt me overigens geen eenvoudige opdracht.

Kortom: als de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade toebrengt aan de werkgever of aan een derde, dan geldt de (werknemersvriendelijke) hoofdregel dat de werknemer niet in de schade hoeft bij te dragen. Dit is pas anders als de werkgever kan bewijzen dat sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. In de praktijk moet de werkgever vaak voor alle schade opdraaien. Dit betekent overigens niet dat de werkgever geen disciplinaire (arbeidsrechtelijke) maatregelen kan nemen jegens de werknemer die herhaaldelijk fouten maakt. Daarover later meer.

----

Deze column verscheen in het Antilliaans Dagblad van 12 februari 2011

Filed under: Labor Law by Annemarijke Bach Kolling.

 

 


Commenting is not available in this weblog entry.