Legal Blog

Friday, September 16, 2011

Wijzigingen in het belastingprocesrecht op de BES:  Aruba, Curaçao en St. Maarten moeten volgen

In het Nederlandse wetsvoorstel ‘Overige fiscale maatregelen 2012’ zijn de aangekondigde wijzigingen opgenomen van de Belastingwet BES. Naast de zogenaamde Quick Wins (een aantal maatregelen waarmee enkele belangrijke knelpunten op de BES eilanden weggehaald moeten worden) is de invoering van hoger beroep in belastingzaken op de BES eilanden opgenomen.


De mogelijkheid van hoger beroep op de BES eilanden zal pas open worden gesteld nadat Aruba, Curaçao en St. Maarten (hierna ‘ACS’)  ook de van toepassing zijnde Landsverordeningen hebben aangepast. Eerder werd op ACS slechts een hoger beroep mogelijkheid aangekondigd met betrekking tot een fiscale boete. In deze bijdrage wordt ervan uitgaan dat de aanpassingen van de Landsverordeningen op ACS vergelijkbaar zullen zijn met de nu aangekondigde aanpassingen op de BES eilanden, hetgeen ook de verwachting is. 


Alle belastingzaken zullen in de toekomst worden ondergebracht bij de Gerechten in eerste aanleg (hierna ‘Gerecht’). Hiermee komt de Raad van Beroep definitief te verdwijnen en zal een fiscale rechter zich permanent in het Caribische deel van Nederland moeten vestigen. Een groot voordeel hiervan is dat belastingzaken niet langer slechts twee maal per jaar worden behandeld, zoals nu het geval is. Zaken die bij het Gerecht aanhangig worden gemaakt, worden in beginsel in behandeling genomen door een enkelvoudige kamer. Slechts in uitzonderingsgevallen, bijvoorbeeld omdat het een complexe zaak met een groot geldelijk belang betreft, wordt het beroep behandeld door een meervoudige kamer.

Het Gerecht kan in het geval van eenvoudige zaken, bijvoorbeeld omdat het beroep niet-ontvankelijk is of het beroep kennelijk gegrond is, onmiddellijk uitspraak doen zonder nader onderzoek. Hiertegen kunnen de partijen schriftelijk verzet doen. Mocht het verzet gegrond zijn, dan vervalt de eerdere uitspraak van het Gerecht en zal alsnog een normale behandeling plaatsvinden in plaats van een eenvoudige behandeling. Het zou mooi zijn indien eenvoudige behandeling ook plaatsvindt indien geen verweer- / vertoogschrift door het bestuursorgaan wordt ingediend en het beroep leidt tot kennelijke gegrondheid. Dit valt niet op te maken uit de tekst.

Tegen een uitspraak van het Gerecht kan vervolgens hoger beroep worden aangetekend bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, St. Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna ‘Hof’). Behandeling vindt altijd plaats door een meervoudige kamer, waardoor het ‘invliegen’ van additionele belastingrechters alsnog noodzakelijk zal zijn. Het hoger beroep kan ingesteld worden binnen twee maanden na de dag van toezending van de uitspraak gedaan door het Gerecht.
Voor wat betreft de behandeling van het hoger beroep door het Hof, wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de regels die gelden voor het beroep bij het Gerecht. Een praktische benadering. Het verschuldigde griffierecht in geval van beroep bedraagt USD 30, in geval van hoger beroep USD 60. Het griffierecht draagt bij aan (i) de kosten van gerechtelijke procedures en (II) de afweging van een belastingplichtige om al dan niet (hoger) beroep in te stellen.

Indien de noodzakelijke wijzigingen van de Landsverordeningen op ACS snel volgen, kan binnenkort de belastingplichtige zowel op de BES eilanden als op ACS gebruik maken van hoger beroep in belastingzaken. Een volgende stap zal moeten zijn dat beroep in cassatie ingesteld kan worden bij de Hoge Raad. De ultieme rechtsbescherming van belastingplichtigen is dan een feit!

 

Filed under: Dispute ResolutionTax by Jeroen Starreveld.

 

 


Commenting is not available in this weblog entry.