eng|nl

FAQ

 1. Wat is inkeren?
  Inkeren houdt in dat belastingplichtigen die in het verleden bewust onjuiste aangiften hebben gedaan of in het geheel geen aangifte hebben gedaan, dit uit eigen beweging kunnen herstellen. Belastingplichtigen kunnen als het ware schoon schip maken. De inkeerregeling geldt voor de inkomstenbelasting, de winstbelasting en de successiebelasting.
  Normaliter zou de verschuldigde belasting tegen het reguliere tarief alsnog betaald moeten worden vermeerderd met een boete van 15%. Alleen in 2012 geldt een bijzonder tarief en zal geen boete worden opgelegd. Alleen in geval van verzwegen inkomsten uit legale bronnen, zal tevens strafvervolging worden voorkomen. Indien u beschikt over verzwegen inkomsten wordt immers niet alleen belastingheffing ontgaan, maar pleegt u ook een strafbaar feit.

 2. Waarom dient juist nu ingekeerd te worden?
  In 2012 gelden de bijzondere tarieven:

  • Indien u inkeert vóór 1 juli 2012 is het tarief 10%;
  • Indien u inkeert vóór 1 oktober 2012 is het tarief 20%;
  • Indien u inkeert vóór 1 januari 2013 is het tarief 25%.

  Vanaf 1 januari 2013 gelden de normale tarieven weer voor de inkomstenbelasting, winstbelasting en successiebelasting, ook indien u dan inkeert. Tevens zal dan bij inkeer een verzuimboete verschuldigd zijn van 15%.
  Let op, het kan zijn dat er een samenloop ontstaat van de winst- en inkomstenbelasting. De naheffing en navordering blijven dan niet beperkt tot één maal 10%. Ook zou alsnog omzetbelasting verschuldigd kunnen zijn. Dit is zeer afhankelijk van de feiten en omstandigheden per geval.
  Daarnaast kan tegenwoordig (financiële en fiscale) informatie-uitwisseling plaatsvinden tussen Curaçao en een groeiend aantal derde landen. Hierdoor wordt de kans dat het verzwegen vermogen bekend wordt steeds groter. Door toenemende internationale samenwerking en ontwikkeling van de technologische mogelijkheden zal uitwisseling van informatie tussen Curaçao en andere landen zich verder ontwikkelen.

 3. Gelden de speciale tarieven ook voor de jaren 2010 en 2011?
  De Inspectie der Belastingen stelt zich op het standpunt dat wanneer u inkeert in 2012 terwijl de reguliere termijn voor het indienen van uw aangifte 2011 nog niet is verlopen, voor het jaar 2011 de normale tarieven gelden en niet de speciale tarieven onder de inkeerregeling. Bij een verlengd uitstel voor het indienen van een aangifte zou dit dus ook voor 2010 kunnen gelden.

 4. Tot welk moment kan worden ingekeerd?
  Inkeren moet plaatsvinden vóórdat de belastingplichtige weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de inspecteur met de onjuistheid of onvolledigheid bekend is of bekend zal worden. Het moment van inkeren is van groot belang; wanneer te verwachten valt dat de fiscus achter het verzwegen vermogen komt, bent u te laat. Gedacht moet dan worden aan bijvoorbeeld een vragenbrief van de fiscus over (buitenlands) vermogen of een aankondiging van een boekenonderzoek.  

 5. Welke gegevens moeten aan de belastingdienst verstrekt worden?
  Zonder enig voorbehoud zal alsnog een juiste en volledige aangifte moeten worden gedaan of zullen de juiste en volledige inlichtingen, gegevens of aanwijzingen moeten worden verstrekt. Bij een verzwegen buitenlandse bankrekening zal gecontroleerd worden op stortingen, onttrekkingen en bijschrijvingen. Hiervoor zullen bankafschriften en vermogensoverzichten van de afgelopen 15 jaren verstrekt moeten worden indien.

 6. Kan ik strafrechtelijk vervolgd worden indien gebruik gemaakt wordt van de inkeerregeling?
  De herkomst van het vermogen is van groot belang. Om strafvervolging te voorkomen dient aangetoond te worden dat de inkomsten afkomstig zijn uit legale bronnen. U zult dit aan de hand van bescheiden moeten aantonen. Indien er sprake is van inkomsten uit legale bronnen , bijvoorbeeld inkomsten genoten uit autohandel, dan zal het Openbaar Ministerie geen strafvervolging instellen.  
  Voor inkomsten uit illegale bronnen kan overigens wel ingekeerd worden, echter hiermee vervalt alleen de mogelijkheid tot fiscale strafvervolging. De Inspectie der Belastingen zal in dat geval de gegevens moeten doorgeven aan het Openbaar Ministerie en vervolging kan ingesteld worden voor  commune delicten. Let op, de belastingfraude vormt in beginsel de grondslag voor het strafbare feit witwassen.

 7. Hoe lang duurt de inkeerprocedure?
  De tijd die de procedure inneemt is erg afhankelijk van de complexiteit van de feiten. Is het verhaal van de belastingplichtige lastig te controleren? Zijn alle gegevens direct  aangeleverd? In geval van een eenvoudige inkeer, u beschikt bijvoorbeeld al 20 jaar over een offshore bankrekening en heeft alle bankafschriften in uw bezit, zal deze in de regel sneller afgehandeld zijn dan de complexere zaken.
  Van groot belang is het tijdstip van inkeer gelet op de gunstige tarieven die in 2012 gelden. Het moment van inkeer is het moment waarop u de melding doet bij de Inspectie der Belastingen. Het op dat moment geldende tarief is van toepassing.

 8. Zijn onderhandelingen mogelijk met de Inspectie der Belastingen?
  Nee, in beginsel kan er niet worden onderhandeld. Indien de Inspectie der belastingen zou afwijken van de wettelijke regeling, zou ook de inspecteur zich schuldig kunnen maken aan witwassen.  In dat opzicht is het ook niet wenselijk. In specifieke gevallen kunnen er afspraken worden gemaakt, indien bijvoorbeeld bankafschriften niet meer beschikbaar zijn omdat financiële instellingen over het algemeen slechts gehouden zijn om de gegevens tien jaar te bewaren. Indien een navorderingsaanslag wordt opgelegd over een periode van vijftien jaar, zal een schatting gemaakt moeten worden ten aanzien van de oudste vijf jaar.

 9. Moet verzwegen buitenlands vermogen na de inkeer ook naar Curaçao komen?
  Na de inkeer kan het verzwegen buitenlands vermogen blijven staan waar het staat. De buitenlandse bankrekening hoeft niet te worden opgeheven. Het is echter aan te bevelen om het vermogen naar Curaçao over te maken indien er sprake is van rente-inkomsten. Immers, voor de toekomst geldt dan meestal  een voordeliger tarief onder de huidige wetgeving voor binnenlandse rente-inkomsten.
  Wat in ieder geval dient te gebeuren, is dat het vermogen vanaf het moment na de inkeer wordt aangegeven in toekomstige belastingaangiften.

 10. Welke verjaringstermijnen gelden er?
  Wanneer de verjaringstermijn verstreken is kan de fiscus niet meer navorderen. Voor buitenlands vermogen en buitenlandse inkomsten geldt dat over de afgelopen 15 jaren kan worden nagevorderd, indien er sprake is van verschuldigdheid van inkomstenbelasting. Voor winstbelasting geldt een maximale naheffingstermijn van 10 jaar. Voor de successierechten geldt in beginsel een maximale termijn van 15 jaar.
  Voor vermogen dat is opgekomen of aangehouden in het binnenland is de termijn in beginsel 5 jaar in geval van winstbelasting, inkomstenbelasting en successiebelasting.

 11. Wat zijn de gevolgen als tijdig wordt ingekeerd?
  Hier is een tweedeling te maken. Het verzwegen vermogen kan namelijk een legale of illegale herkomst hebben.
  Wanneer het gaat om legaal verkregen vermogen – de autoverkoper die een deel van de omzet buiten de boeken houdt – zal worden nagevorderd met het belastingtarief van 10%, 20% of 25%. Er wordt geen boete opgelegd. Strafrechtelijke vervolging is in dit geval door de Minister van Justitie en de Minister van Financiën uitgesloten voor deze legale activiteit.
  Dit is anders wanneer het gaat om illegaal verkregen vermogen, bijvoorbeeld de drugsdealer die zijn inkomen nooit heeft opgegeven. In dit geval zal worden nagevorderd met het belastingtarief van 10%, 20%, of 25%. Er wordt geen fiscale boete opgelegd. Strafrechtelijke vervolging voor fiscale fraude is uitgesloten. De Inspectie der Belastingen maakt echter een melding aan het Openbaar Ministerie voor het onderliggende delict. Vervolgens kan het Openbaar Ministerie besluiten om te vervolgen voor dat delict, in het voorbeeld de drugshandel.

 12. Wat zijn de gevolgen als niet tijdig wordt ingekeerd?
  De gunstige inkeerregeling zal niet gelden en naheffing of navordering zal plaatsvinden conform de normale tarieven.  Daarnaast kunnen er fiscale boetes opgelegd worden en kan strafrechtelijke vervolging worden ingesteld.