eng|nl

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Spigt Dutch Caribbean N.V.

Artikel 1 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht of rechtsbetrekking tussen Spigt Dutch Caribbean N.V. (hierna te noemen ‘Spigt’) en een wederpartij (hierna te noemen ‘opdrachtgever’) waarbij Spigt werkzaamheden dient te verrichten of heeft verricht.

Artikel 2 Zorgnorm

Bij de uitvoering van de in verband met een verstrekte opdracht te verrichten werkzaamheden, zal Spigt zo veel als redelijkerwijs mogelijk de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Alle overeenkomsten hebben betrekking op inspanningsverplichtingen en nimmer op resultaatsverbintenissen. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend door Spigt te zijn aanvaard, ook als deze door een werknemer of vertegenwoordiger van Spigt zijn geaccepteerd. De opdrachtgever kan geen andere natuurlijke persoon of rechtspersoon dan Spigt tot nakoming van de overeenkomst aanspreken of schadeplichtig stellen, ook niet wanneer een opdracht door de opdrachtgever is verstrekt met het oogmerk dat deze door die specifieke persoon zou worden uitgevoerd.

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven door de betreffende adviseur, zal een advies van een belastingadviseur/advocaat-belastingkundige slechts betrekking hebben op fiscaalrechtelijke aspecten en aangelegenheden en zal een door een advocaat verstrekt advies slechts betrekking hebben op civielrechtelijke of bestuursrechtelijke aspecten en aangelegenheden. De opdrachtgever kan er niet van uitgaan dat bij advisering door een belastingadviseur/advocaat-belastingkundige aandacht wordt besteed aan mogelijke civielrechtelijke of bestuursrechtelijke implicaties of dat bij advisering door een advocaat rekening wordt gehouden met eventuele fiscaalrechtelijke implicaties, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk anders door de betreffende adviseur of advocaat is aangegeven.

Artikel 3 In te schakelen derden

Spigt mag, wanneer zij dat nodig oordeelt, bij de uitvoering van opdrachten derden inschakelen. Spigt zal bij de selectie van door haar in te schakelen derden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Spigt aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele tekortkomingen van deze derden noch voor schade die hiermee in verband staat. Wanneer Spigt bij afwezigheid van deze bepaling in het geval van een tekortkoming van deze derde een vordering op deze derde zou hebben, dan wordt deze bepaling als niet geschreven gehouden en is de aansprakelijkheid van Spigt ten opzichte van haar opdrachtgever beperkt tot het cederen van de vordering die zij op deze derde heeft of stelt te hebben, zonder dat Spigt er voor instaat dat deze vordering met succes door haar opdrachtgever kan worden geïnd.

Artikel 4 Elektronische communicatie

Wanneer communicatie tussen de opdrachtgever en Spigt plaatsvindt door gebruikmaking van elektronische technieken waaronder onder meer begrepen e-mail en internet, dan zullen beide partijen dienen zorg te dragen voor beveiliging hiervan door middel van gebruikmaking van standaard gangbare virusprotectie. Geen van de partijen is – wanneer hieraan is voldaan – ten opzichte van de andere partij aansprakelijk voor schade in verband met overgebrachte virussen, waaronder mede wordt begrepen schade in verband met daaruit voortvloeiende beschadigingen van over te brengen databestanden, beschadigingen van andere bestanden of gegevens op de computersystemen bij de andere partij of kosten voor het verhelpen of het repareren daarvan. De verzending van berichten geschiedt ongeëncrypteerd tenzij door partijen vóór verzending uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Wanneer door de opdrachtgever naar zijn mening belangrijke berichten aan Spigt zijn verzonden, dient hij te verifiëren of deze berichten de geadresseerde bij Spigt tijdig, en in onbeschadigde toestand hebben bereikt.

Artikel 5 Vertrouwelijke gegevens

Spigt zal gegevens van de opdrachtgever waarvan redelijkerwijs dient te worden aangenomen dat deze vertrouwelijk zijn, als zodanig behandelen. Wanneer bij de uitvoering van de overeenkomst - in overeenstemming met het in artikel 3 bepaalde – derden door Spigt worden ingeschakeld, is het haar toegestaan deze informatie ter kennis van die derden te brengen, tenzij de opdrachtgever vooraf heeft aangegeven dat hiervoor eerst zijn toestemming moet worden verzocht.

Op grond van bepaalde wettelijke verplichtingen (waaronder wettelijke regelingen met betrekking tot het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering) kan Spigt gehouden zijn informatie over de opdrachtgever, of door hem uitgevoerde transacties, aan derden te verstrekken zonder dat het Spigt is toegestaan dat aan haar opdrachtgever te melden. De opdrachtgever is met dergelijke wettelijke verplichtingen bekend en aanvaardt dat Spigt deze verplichtingen nakomt en zal zich hiertegen niet verzetten noch de nakoming van deze wettelijke verplichtingen door Spigt verhinderen of bemoeilijken.

Artikel 6 Tarieven en facturering

Facturering van de verrichte werkzaamheden vindt maandelijks plaats in overeenstemming met het uurtarief dat op het moment van de uitvoering van de werkzaamheden voor de betrokken personen geldt bij Spigt, vermeerderd met een redelijke opslag voor kantoorkosten. Dit uurtarief en de voornoemde redelijke opslag kunnen periodiek door Spigt worden aangepast, ook bij lopende opdrachten, wanneer kantoorbreed tot een verhoging van deze tarieven is besloten, hetgeen ten minste één keer per kalenderjaar plaatsvindt.

Voor bepaalde type werkzaamheden of wanneer werkzaamheden onder grote tijdsdruk moeten worden verricht, is het Spigt toegestaan om hogere tarieven dan de bij haar gangbare tarieven in rekening te brengen. Spigt zal kosten die niet in haar tarieven zijn verwerkt zoals (maar niet beperkt tot) koerierskosten, procureurskosten, vertaalkosten en griffiekosten, separaat aan de opdrachtgever in rekening brengen. Wanneer met de opdrachtgever is afgesproken dat deze een voorschot dient te betalen voordat met de werkzaamheden zal worden begonnen, zal dit voorschot met de laatste factuur in verband met de verstrekte opdracht worden verrekend.

Betaling door de opdrachtgever dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum zonder zich op enige korting, vermindering, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Indien opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. Opdrachtgever is 0,8% contractuele rente per maand verschuldigd vanaf de vervaldag van de in rekening gebrachte bedragen. Blijft betaling ook na drie maanden uit, dan is opdrachtgever een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van 15% van het openstaande bedrag verschuldigd. Daarenboven is de opdrachtgever gehouden aan Spigt de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van incasso te vergoeden.

Alle facturen worden verhoogd met het geldende (omzet)belasting percentage. Mocht Spigt om enige reden ten onrechte géén (omzet)belasting in rekening hebben gebracht waar achteraf blijkt dat wél (omzet)belasting in rekening had moeten worden gebracht, dan kan zij het niet als (omzet)belasting in rekening gebrachte bedrag, alsnog aan de opdrachtgever in rekening brengen en is de opdrachtgever gehouden dat bedrag alsnog aan Spigt te betalen.

Artikel 7 Beperking van aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van Spigt voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die op enige andere rechtsgrond is gebaseerd, is beperkt tot het door de verzekeraar van Spigt te dier zake uitgekeerde bedrag, vermeerderd met het eigen risico van Spigt onder die verzekering. Wanneer de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, dan is de totale aansprakelijkheid die voortvloeit uit, of in verband staat met, de overeengekomen werkzaamheden beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan, door de opdrachtgever aan Spigt is betaald.

Elke aanspraak tot schadevergoeding jegens natuurlijke personen, werknemers, directeuren, of vennootschappen die bij Spigt in dienst zijn of waarmee Spigt in verband met haar bedrijfsvoering overeenkomsten heeft gesloten, en die voor het ontstaan van de schade (mede) verantwoordelijk kunnen worden gehouden, is uitgesloten. Genoemde natuurlijke personen of rechtspersonen kunnen zich – bij wijze van derdenbeding – ten opzichte van de opdrachtgever op deze algemene voorwaarden en derhalve op dit artikel 7 beroepen.

Artikel 8 Beëindiging

Iedere partij is gerechtigd de overeenkomst door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, te beëindigen. De opdrachtgever dient bij een opzegging ten minste de diensten te betalen die tot het moment van opzegging zijn verricht.

Artikel 9 Diversen

Alle aanspraken van de opdrachtgever vervallen 12 maanden nadat de werkzaamheden waarop die aanspraken betrekking hebben, zijn verricht, tenzij de eventuele rechten van de opdrachtgever overeenkomstig de wet reeds op een eerder tijdstip zijn vervallen. Op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen met de opdrachtgever is het recht van Curaçao van toepassing. Alle geschillen tussen de opdrachtgever en Spigt worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Curaçao, onverminderd de bevoegdheid van Spigt om een geschil voor te leggen aan een rechter aan wie - bij afwezigheid van deze bepaling – bevoegdheid zou toe komen. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij het Gerecht in Eerste Aanleg te Curaçao op 12 juni 2012.