Houder master license aansprakelijk voor schulden Curaçaos online casino

Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, 14 april 2020

In deze procedure heeft een curator van een online casino ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers met succes de vergunninghouder aansprakelijke gesteld wegens het nalaten om toe te zien op naleving van de vergunningsvoorwaarden door het online casino.

Naar Curaçaos recht is op grond van de Landsverordening buitengaatse hazardspelen (P.B. 1993, 63) een vergunning vereist voor het exploiteren van hazardspelen op de internationale markt, zoals online casino’s. De overheid heeft in de loop der jaren enkele van die vergunningen uitgegeven, waaronder aan Cyberluck, handelend onder de naam Curaçao eGaming. In de vergunning zijn diverse voorwaarden opgenomen, waaronder zorgdragen dat de vergunninghouder over voldoende middelen beschikt om het prijzengeld uit te kunnen betalen.

Daarbij is een praktijk ontstaan waarbij de houders van een dergelijke vergunning middels “sublicenties” derden het recht verlenen om van de vergunning gebruik te maken. De vergunning wordt daarbij aangeduid als master license. De wet voorziet niet (met zoveel woorden) in de mogelijkheid van sublicenties.

Het onderhavige geval gaat over het faillissement van online casino Stacktrace. Tussen Curaçao eGaming en Stacktrace bestond een sublicentie-overeenkomst, waarbij Curaçao eGaming in ruil voor een periodieke vergoeding het ‘non-exclusive right to operate’ onder haar master license aan Stacktrace had toegekend. Stacktrace is ten onder gegaan, met achterlating van een aantal spelers die hun inleg en/of speelwinsten opeisten.

Naast het aanspreken van het (trust)bestuur op grond van bestuurdersaansprakelijkheid [1] heeft de curator ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers ook de houder van de master license aansprakelijk gesteld [2].

Het Gerecht in eerste aanleg en het Hof hebben de vorderingen van de curator toegewezen en de trustbestuurder en Curaçao eGaming (hoofdelijk) aansprakelijk gehouden voor de geleden schade. De argumentatie is als volgt: vaststaat dat aan de vergunning bepaalde voorwaarden zijn verbonden en dat de voorwaarden (mede) beoogden de spelers te beschermen. Van de houder van de master license had ten minste verwacht mogen worden dat zij bij de (sub)licentieverlening dezelfde voorwaarden aan Stacktrace zou opleggen, en dat zij toezicht zou houden op de naleving van die voorwaarden door het online casino. Gerecht en Hof concluderen dat de houder van de master license dit heeft nagelaten.

Aldus is sprake van onrechtmatig handelen op grond van artikel 6:162 BW.

Het Hof wijst ten overvloede nog op artikel 6:171 BW [3]:

Indien een niet ondergeschikte die in opdracht van een ander werkzaamheden ter uitoefening van diens bedrijf verricht, jegens een derde aansprakelijk is voor een bij die werkzaamheden begane fout, is ook die ander jegens de derde aansprakelijk.”

Volgens het Hof rijst de vraag of Curaçao eGaming ook op die grondslag zou kunnen worden aangesproken. Omdat de stellingen van de curator daarvoor onvoldoende aanknopingspunten bieden onderzoekt het Hof deze (door het Hof zelf opgeworpen) vraag niet. Niet uit te sluiten valt dat in toekomstige gevallen deze vingerwijzing van het Hof zal worden gevolgd door gedupeerde spelers en/of curatoren.

Het is nog niet bekend of cassatie is of wordt ingesteld.  


Neem voor meer informatie contact op met Martijn Welten: Martijn.Welten@spigtdc.com of +5999 670 8700


[1] In het hoger beroep trad Spigt Dutch Caribbean op namens de trustbestuurder.
[2] Ook naar het recht van Curaçao is een curator bevoegd in geval van benadeling van schuldeisers door de gefailleerde voor de belangen van de gezamenlijke schuldeisers op te komen, waarbij onder omstandigheden ook plaats kan zijn voor het geldend maken van een vordering tot schadevergoeding tegen een derde die bij de benadeling betrokken was, ook al kwam een dergelijke vordering niet aan de gefailleerde zelf toe (de zogenaamde Peeters/Gatzen-vordering).
[3] Dit artikel van het Curaçaose BW is identiek aan het Nederlandse BW.

Contact

+5999 788 8700
+5999 461 8700
info@spigtdc.com

Scharlooweg 29
Willemstad
Curaçao

Route
Member of Terralex Worldwide Law Network