Bijdrageplicht van eigenaren op woonresorts

Als koper van een perceel op een gated community of een andersoortig woonresort, is het verstandig om onderzoek te doen naar de wijze waarop gemeenschappelijke diensten of zaken op het woonresort worden bekostigt. Het is niet altijd voldoende om de notariële leveringsakte daarop na te slaan. Ook indien daarin geen verplichting is opgenomen om aan kosten bij te dragen – bijvoorbeeld door een kettingbeding – dan kunnen er volgens jurisprudentie bijdrageplichten ontstaan voor eigenaren op grond van de “redelijkheid en billijkheid” (art. 6:2 BW) of “ongerechtvaardigde verrijking” (art. 6:212 BW).

Dat overkwam twee eigenaren die een kavel op het omheinde woonresort Jan Sofat op Curaçao hadden gekocht. In een uitspraak van het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao van 7 februari 2022 werden zij veroordeeld om een maandelijkse bijdrage van NAf 250,- af te dragen aan de buurtvereniging Jan Sofat, terwijl daarover in de leveringsakte niets was opgenomen.

Volgens het Gerecht komen de kosten die deze buurtvereniging maakt voor bewaking, wegonderhoud, straatverlichting en groenvoorziening niettemin voor een bijdrageplicht in aanmerking. Het Gerecht overwoog dat er sprake is van collectiviteit bij een woonoord, waardoor alle bewoners moeten bijdragen in de kosten die mede ten behoeve van hun kavel worden gemaakt. Indien zij niet zouden bijdragen aan deze kosten, dan zou er volgens het Gerecht sprake zijn van ongerechtvaardigde verrijking.

Of er sprake is van een dergelijke buitencontractuele bijdrageplicht, zal uiteindelijk afhangen van de omstandigheden van het geval. Van belang is in ieder geval of de voorziening waarvoor een bijdrage wordt gevraagd, noodzakelijk is voor het woonresort om aan zijn woon- en gebruikstemming te voldoen. Als dat zo is, kan van de resortbewoners in beginsel worden verwacht dat zij naar naar evenredigheid een financiële bijdrage leveren aan die voorziening (ongeacht of zij lid zijn van een vereniging van eigenaren of buurtvereniging die deze kosten maakt).

Maar ook als de ten behoeve van het woonresort gemaakte kosten strikt genomen niet noodzakelijk zijn voor het functioneren van het woonresort als woonresort, kan er een bijdrageplicht ontstaan. Dat is volgens deze jurisprudentie het geval indien voor de kaveleigenaren bij aankoop duidelijk moet zijn geweest dat de kosten voor de voorziening mede ten behoeve van hun kavel zullen worden gemaakt.

Heeft u vragen over deze uitspraak? Schroom niet om contact met ons op te nemen: sebastiaan.barten@spigtdc.com

Contact

+5999 788 8700
+5999 461 8700
info@spigtdc.com

Scharlooweg 29
Willemstad
Curaçao

Route
Member of Terralex Worldwide Law Network