Curaçaose sub-licentiestelsel voor online casino’s mogelijk in strijd met de wet

Uitspraak Gemeenschappelijk Hof van Justitie van 11 oktober 2022

Naar Curaçaos recht is op grond van de Landsverordening buitengaatse hazardspelen (P.B. 1993, 63) een vergunning vereist voor het exploiteren van hazardspelen op de internationale markt, zoals online casino’s. De overheid heeft in de loop der jaren enkele van die vergunningen uitgegeven, waaronder aan Cyberluck, handelend onder de naam Curaçao eGaming. Daarbij is een praktijk ontstaan waarbij de houders van een dergelijke vergunning door uitgifte van “sub-licenties” aan derden het recht verlenen om van hun vergunning gebruik te maken. De vergunning wordt daarbij aangeduid als master license. De wet voorziet niet (met zoveel woorden) in de mogelijkheid van sub-licenties, maar verbiedt het evenmin uitdrukkelijk.

In een recente kort geding procedure voor het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (het “Hof”)  stonden online publicaties centraal, waarin een journalist de praktijk van het ‘sub-licentiëren’ als ‘illegaal’ had aangemerkt en daarbij de namen en foto’s van onder meer de directeur van Cyberluck op een website had geplaatst.[1] Daarop heeft Cyberluck een kort geding procedure aanhangig gemaakt tegen de journalist, waarin Cyberluck onder meer vorderde om alle foto’s van onder andere de directeur Cyberluck te verwijderen, voornoemde zinssnede uit alle publicaties te verwijderen en vervolgens een rectificatie plaatsen. Ook vorderde Cyberluck een bevel dat de journalist zich in de toekomst zou moeten onthouden van het doen van soortgelijke uitspraken.

In de uitspraak van 11 oktober 2022 overweegt het Hof dat in dergelijke zaken een belangenafweging dient te worden gemaakt tussen enerzijds de vrijheid van meningsuiting, in het bijzonder van een journalist, zoals bedoeld in art. 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (“EVRM”) en anderzijds het recht op privéleven, zoals bedoeld in art. 8 EVRM. Het Hof kwam op basis van deze belangenafweging tot de conclusie dat de journalist deze uitspraken mocht doen en de uitspraken onder de vrijheid van meningsuiting van een journalist vallen.

Gevolgen voor de gaming sector?

Voor de gaming sector is relevant dat het Hof bij zijn oordeel ook betrekt dat de stelling van de journalist worden ondersteund door de aan het hof bekende feiten. Volgens het Hof is voldoende aannemelijk geworden in deze kort geding procedure dat het onmogelijk is voor het beperkte aantal houders van master licenses om behoorlijk toezicht te houden op sub-licentiehouders en dat de huidige praktijk van het uitgeven van sub-licenties aan vele sub-licentiehouders daarom ‘illegaal’ is. Het Hof overweegt dat de ‘Stacktrace’ uitspraak (zie ons eerdere artikel over deze uitspraak) er niet aan in de weg staat om deze beweringen te doen, omdat in die procedure het doel en de strekking van de Landsverordening buitengaatse hazardspelen niet centraal stonden.

Het Hof oordeelt iets genuanceerder over de vraag of de uitgifte van sub-licenties op zichzelf reeds ‘illegaal’ is (bijvoorbeeld in situaties waarin volgens het Hof wel voldoende toezicht zou kunnen worden gehouden), maar acht de stelling dat de uitgifte van sub-licenties onder alle omstandigheden illegaal zou zijn “alleszins verdedigbaar”. In ieder geval valt een dergelijke uitspraak volgens het Hof onder de vrijheid van meningsuiting van een journalist. Daarbij merkt het Hof ook op dat journalisten veel ruimte moeten krijgen hebben om zaken met een groot maatschappelijk belang aan de kaak te stellen.

De uitspraak hoeft niet tot gevolg te hebben dat alle door master licentiehouders uitgegeven licenties vanaf heden ongeldig zijn. Indien een master-licentiehouder bijvoorbeeld zou kunnen aantonen dat er wel voldoende toezicht kan worden houden op (specifieke) sub-licentiehouders, dan is het mogelijk dat de rechter oordeelt dat de door hem uitgegeven sub-licenties niet in strijd zijn met doel en strekking van de wet.

Maar de uitspraak zal wel tot rechtsonzekerheid leiden voor marktpartijen. Nieuwe wetgeving zou die onzekerheid kunnen wegnemen. Momenteel bevindt zich volgens de laatste berichten daarover een wetsvoorstel voor een nieuw vergunningenstelsel op Curaçao in de fase van afronding.[2] Hoewel er onderdelen van de wetgeving via de pers naar buiten zijn gekomen, is het wetsvoorstel nog niet openbaar gemaakt. Volgens nieuwsberichten zou het toezicht verschuiven van de masterlicentiehouders naar de Curaçao Gaming Authority.[3] Op dit moment is de Gaming Control Board toezichthouder van de goksector in het kader van regelgeving op het gebied van het voorkomen van witwassen en financiering van terrorisme, maar deze autoriteit heeft geen bevoegdheden bij de uitgifte van vergunningen om online casino’s te exploiteren.  

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Sebastiaan Barten


[1] Gemeenschappelijk Hof van Justitie, 11 oktober 2022, ECLI:NL:OGHACMB:2022:105.

[2] Rapport ‘Landspakket Curaçao (2e kwartaal 2022)’, bijlage bij kamerbrief van 10 oktober 2022.

[3] https://antilliaansdagblad.com/nieuws-menu/25769-vergunningfee-gaming.

Contact

+5999 788 8700
+5999 461 8700
info@spigtdc.com

Scharlooweg 29
Willemstad
Curaçao

Route
Member of Terralex Worldwide Law Network